Aviso legal

 

1. Datos técnicos da empresa e de contacto

 

Razón social: Energía de Galicia, S.A.

CIF/NIF: A15046907

Domicilio social: Xosé Pasín 7 Baixo. 15706 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 576 269

Fax: 981 576248

E-mail: engasa@engasa.org

Rexistro Mercantil de: Santiago de Compostela, Tomo 2, Sección Xeral de Sociedades, Folio 160, Folla nº SC-6.515

 

2. Obxecto

 

As presentes condicións regularán o uso que o Titular pon a disposición dos usuarios da Web, as cales poderán ser modificadas sen previo aviso, de maneira que se recomenda a súa consulta periódica, máis aínda cando se dispoña a facer un uso efectivo de produtos e/ou servizos

 

3. Condicións de acceso e uso

 

O acceso á web é libre e atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, quen poderá acceder aos contidos ou mesmo poñerse en contacto cos seus administradores.

 

O Usuario debe pois, ler, entender e aceptar as presentes condicións de uso antes de proceder á navegación e/ou uso dos servizos, o que supoñerá a súa expresa aceptación e adhesión ás mesmas nos termos e condicións que se expresan a continuación: i) Compromiso de uso dilixente dos recursos, con estrito cumprimento da lexislación vixente, con respecto aos bos costumes e á “ etiqueta”, é dicir, ao conxunto de normas de comportamento xeral na Internet; ii) O Usuario aceptará os termos e condicións ou bases de participación dun servizo ou recurso concreto cando estas fosen necesarias, o que será explicitamente requirido no seu caso e; iii) Non poderá facer uso da Web fóra dos termos aceptados polas presentes condicións de uso, concretamente para fins ilícitos, contrarios á moral ou á orde pública en calquera das súas expresións, ou constitutivas de delito.

 

De igual maneira, en caso de permitirse comentarios ou entradas de opinións, o Titular non se responsabilizará en ningún caso das opinións vertidas por terceiros, aínda que se reserva o dereito para retirar ou mesmo non publicar aqueles que resulten ofensivos ou inapropiados ou, na súa falta, cando tivese coñecemento efectivo do contido do publicado.

 

4. Propiedade Intelectual e Industrial.

 

O Titular posúe todos os dereitos sobre a Web, os seus logos, estrutura, imaxes e elementos constitutivos do código obxecto, así como a programación e enxeñería do código fonte. Todos estes elementos, ademais das publicacións incluídas están protexidos pola normativa española e europea sobre propiedade intelectual e industrial.

 

Queda prohibida calquera reprodución, adaptación, modificación ou comunicación pública da totalidade ou parte dos contidos da Web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, mecánico, manual ou outro, sen a autorización expresa do Titular.

 

Calquera enlace realizado á Web haberá de dirixirse á “ home” ou páxina de inicio, prohibíndose a realización de enlaces profundos ou dirixidos a outros contidos distintos do mencionado. De igual maneira queda prohibida a práctica de navegación sobre marcos ou “ frames”.

 

5. Protección de datos de carácter persoal.

 

O Titular adoptou todas as medidas de seguridade, tanto técnicas como organizativas, esixidas pola normativa en protección de datos, máis concretamente segundo Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos.

 

Poderá atoparse toda a información a este respecto no apartado denominado Política de Privacidade.

 

6.Lexislación e xurisdición aplicable.

 

As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.